Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
PDF Друк e-mail
ЗАТВЕРДЖЕНО

РЕГЛАМЕНТ

районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації).

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, роботи апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, а також консультативно-дорадчих органів, утворених головою райдержадміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації;

внутрішній розпорядок роботи райдержадміністрації.

1.2. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.3. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, проводиться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативно-дорадчими органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

1.4. Розподіл обов'язків між заступниками голови райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

апарату райдержадміністрації та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію державної політики відповідно до чинного законодавства;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступника голови та керівника апарату у разі їх відсутності.

Голова райдержадміністрації визначає також обов'язки заступників голови райдержадміністрації щодо спрямування та контролю діяльності відповідних виконкомів сільських рад району.

1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків), а також із начальниками юридичного відділу та відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

2. Планування роботи райдержадміністрації

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

У разі потреби складаються плани основних заходів райдержадміністрації (місячні, тижневі) за формою згідно з додатками 3, 4 і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Плани роботи та плани основних заходів райдержадміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Формування щорічного плану діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації здійснюється юридичним сектором апарату райдержадміністрації.

Щорічний план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів затверджується головою райдержадміністрації не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Затверджений щорічний план діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється організаційним сектором апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи райдержадміністрації надаються структурними підрозділами до організаційного сектору апарату райдержадміністрації на паперовому та електронному носіях (сформований документ у програмі Word), річного – не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних – за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи райдержадміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Контроль за формуванням планів роботи райдержадміністрації здійснюється керівником апарату райдержадміністрації.

Керівник апарату райдержадміністрації у разі потреби повертає пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації на доопрацювання.

Розроблені організаційним сектором апарату райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації надаються для розгляду керівнику апарату райдержадміністрації.

Узгоджені керівником апарату райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації вносяться на розгляд голові райдержадміністрації: річний – не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний – за 5 днів до початку кварталу, щорічний план діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів – не пізніше 5 грудня поточного року. У триденний строк після затвердження план доводиться до виконавців, а також надсилається до організаційного відділу облдержадміністрації, оприлюднюється на офіційному web-сайті райдержадміністрації.

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.

2.4.1. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників, нарадах з адміністративно-господарським активом району і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства вищого рівня, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

питання, що стосуються ефективного надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити такі питання:

заходи щодо виконання пріоритетних завдань розвитку району та діяльності райдержадміністрації за відповідний період;

заходи щодо виконання програм, які затверджені центральними органами виконавчої влади, обласними та районними програмами;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, комітетів, штабів тощо), створених при райдержадміністрації та інше;

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;

вивчення роботи виконавчих комітетів сільських рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

У розділі "Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, інших документів" вказуються нормативні документи, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах, установах, організаціях, або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.

2.4.2. З метою складання оперативних щомісячних планів основних заходів і щотижневих планів заходів райдержадміністрації керівники структурних підрозділів райдержадміністрації щомісяця за 15 днів до початку наступного місяця подають для узагальнення організаційному відділу апарату райдержадміністрації погоджені з відповідними заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації пропозиції до плану основних заходів на місяць – за формою згідно з додатком 3, до планів заходів на тиждень – щосереди (до 12.00) за формою згідно з додатком 4.

Не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця організаційним сектором апарату райдержадміністрації надається на підпис керівнику апарату райдержадміністрації план основних заходів райдержадміністрації на місяць.

Пропозиції до плану основних заходів райдержадміністрації мають містити заходи структурних підрозділів райдержадміністрації, що проводитимуться на обласному та районному рівні. Зокрема, це можуть бути:

наради районні чи галузеві;

семінари, науково-практичні конференції та інвестиційні форуми;

засідання консультативно-дорадчих органів;

комплексні перевірки щодо вивчення стану справ на місцях у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад;

особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації;

прямі телефонні лінії керівництва райдержадміністрації;

комплексні виїзди керівництва району до населених пунктів району;

спортивні та культурно-просвітницькі заходи;

заходи, присвячені урочистим подіям тощо.

Організаційний сектор апарату райдержадміністрації формує план заходів райдержадміністрації на тиждень на підставі погоджених відповідними заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації пропозицій, визначає інтервал часу між заходами, що проходитимуть в одному і тому ж приміщенні. У разі коли час проведення заходів в одному і тому ж приміщенні співпадає, працівники організаційного сектору апарату райдержадміністрації, оперативно погоджують з відповідними заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації питання стосовно перенесення часу проведення заходів.

У разі коли до затвердженого плану заходів райдержадміністрації на тиждень включені заходи за участю керівництва райдержадміністрації, дата, час або місце проведення яких уточнюються, працівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за проведення заходу мають інформувати організаційний сектор апарату райдержадміністрації про уточнені дату, час та місце проведення цих заходів, але не пізніше ніж за добу до їх проведення.

У разі виникнення протягом тижня необхідності у проведенні позапланових нарад та інших заходів за участю керівництва райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за проведення заходу, невідкладно (в телефонному режимі) інформують організаційний сектор апарату райдержадміністрації про назву заходу, час та місце його проведення. Працівники організаційного сектору апарату райдержадміністрації на підставі отриманої інформації включають позапланові заходи до перебування керівництва райдержадміністрації на наступну добу.

2.4.3. Щорічний план діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити інформацію про визначення виду і назву проекту, цілі його прийняття, строку підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

2.6. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Квартальні та місячні плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, місяця.

Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації повинні передбачати виконання галузевих повноважень, які визначені Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації покладається на їх керівників.

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

2.8. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації щодня терміново в телефонному режимі інформують організаційний сектор апарату райдержадміністрації про зміни в заходах, які заплановані на наступний день.

2.9. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

2.10. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації та її апарату здійснюється заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

2.11. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться організаційним сектором апарату райдержадміністрації на основі інформацій структурних підрозділів райдержадміністрації, погоджених із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст інформацій про виконання планів роботи за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються структурними підрозділами райдержадміністрації.

Інформації про виконання річних і квартальних планів подаються структурними підрозділами райдержадміністрації організаційному відділу апарату райдержадміністрації не пізніше 10 числа місяця наступного кварталу, року у вигляді описової частини та цифрових відомостей (за формою згідно з додатком 5).

Узагальнення матеріалів та складання звіту про виконання плану роботи райдержадміністрації за попередній квартал, рік здійснюється організаційним сектором апарату райдержадміністрації на підставі інформацій, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації після їх погодження із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

З метою здійснення контролю за виконанням планів заходів райдержадміністрації на тиждень, працівники організаційного сектору апарату райдержадміністрації (щоп’ятниці до 12.00) аналізують виконання заходів за тиждень. У разі невиконання запланованих заходів у звіті стисло вказується причина невиконання та дата, на яку перенесено проведення цих заходів. Тижневий звіт надається керівнику апарату райдержадміністрації.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку інформацій про виконання планів роботи за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів та заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 25 числа місяця наступного кварталу, року.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації за квартал, рік розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

3.1. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту, положення про апарат та його відділи, інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації, що затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Апарат райдержадміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації та його заступників;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад району актів законодавства (із питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства райдержадміністрацією та її посадовими особами;

бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районною радою;

опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації , першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, внесення змін до Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію райдержадміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області;

здійснює підготовку та організаційне забезпечення робочих поїздок голови райдержадміністрації до населених пунктів району через загальний відділ апарату райдержадміністрації;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить, відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників райдержадміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності райдержадміністрації в межах завдань та функцій, покладених на відповідні структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях райдержадміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

забезпечує ведення звичайного діловодства, так і з грифами обмеження доступу;

проводить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

виконує, згідно з цим Регламентом, інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови райдержадміністрації та його заступників.

3.2. Апарат райдержадміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, обласною виборчою комісією, а також з органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами різних рівнів, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями.

3.3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату райдержадміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації за погодженням з заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

Керівник апарату райдержадміністрації:

виконує функціональні обов’язки керівника апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками, який затверджується відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації;

здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату, зокрема шляхом вивчення і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади.

На період відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов’язки виконує один із заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Забезпечення поточної діяльності голови районної державної адміністрації, підготовку разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації аналітичних матеріалів, доповідей, проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, розроблення пропозицій щодо вдосконалення роботи районної державної адміністрації здійснюють структурні підрозділи апарату райдержадміністрації відповідно до їх компетенції.

 

4. Кадрова робота

4.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими та компетентними працівниками.

У роботі з кадрами районна державна адміністрація керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного агентства України з питань державної служби та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, а також цим Регламентом.

4.2. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації Комплексним планом роботи з кадрами в районній державній адміністрації, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, організації роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій та головами акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі, а також з кадровим резервом.

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у структурних підрозділах районної державної адміністрації − відділ кадрів, а у підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш ефективне застосування їх здібностей, розвиток ініціативи, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

Керівник апарату районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

Перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації у день його призначення, відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за погодженням із відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

Заступники керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням відповідних керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із заступниками голови районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

Керівники структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

Начальник відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади за поданням керівника апарату районної державної адміністрації за погодженням із Національним агентством України з питань державної служби.

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації призначається на посаду за погодженням з Управлінням Служби безпеки України в Харківській області та з сектором режимно-секретної роботи обласної державної адміністрації.

Інші працівники апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу, у якому вони працюють, погодженим із керівником апарату районної державної адміністрації.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, і звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.5. Допуск та доступ до державної таємниці надається працівникам районної державної адміністрації, які потребують його за умовами службової діяльності, після їх призначення на посади, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

4.6. В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється резерв кадрів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

На посаду голови районної державної адміністрації кадровий резерв формується на конкурсних засадах у встановленому законодавством порядку.

4.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

4.8. Районна державна адміністрація створює умови для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах з актуальних питань державного управління і шляхом самоосвіти.

4.9. Відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації ведеться номенклатура кадрів районної державної адміністрації, до якої відносяться: керівництво районної державної адміністрації, працівники апарату, керівники та заступники керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

До відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на кандидатури, рекомендовані для призначення на посади, віднесені до номенклатури кадрів районної державної адміністрації, подаються: особова картка форми П-2ДС, дві фотокартки розміром 4х6 см, документи про освіту, учений ступінь і звання, підвищення кваліфікації, паспорт, військовий квиток, декларація про доходи, попередження про спеціальні обмеження, установлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», ознайомлення із загальними правилами поведінки державного службовця.

На кожного працівника, прийнятого на роботу до апарату районної державної адміністрації, а також на посади керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації оформляється особова справа та трудова книжка, видається службове посвідчення.

Відповідальність за додержання законодавства при прийомі працівників на роботу та звільненні їх з роботи в апараті районної державної адміністрації покладається на начальника відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

4.10. Відрядження працівників районної державної адміністрації здійснюються у відповідності до планів роботи районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з документами обласної державної адміністрації.

Посвідчення про відрядження керівництва і працівників апарату районної державної адміністрації оформляються відділом кадрової роботи на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації.

4.11. Чергові відпустки працівникам районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графік відпусток першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та працівників апарату районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком строку початку відпустки письмово повідомляє працівника про дату початку відпустки.

Працівники, які від’їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави, та яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову районної державної адміністрації та сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Відпустка надається на підставі заяви, яка подається на ім’я голови районної державної адміністрації та розпорядження голови районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації на підставі листа-погодження обласної державної адміністрації видає відповідно розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Відпустки першому заступнику голови районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації надаються за розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Взаємозамінність між ними на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Надання відпустки керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджують відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації та керівник апарату районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

Надання відпустки іншим працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджують керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних із відпустками, працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Замовлення на лікувальні чи санаторно-курортні путівки працівниками апарату районної державної адміністрації подається на ім’я голови комісії апарату районної державної адміністрації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за місяць до початку кварталу, в якому передбачена відпустка.

4.12. Встановлення надбавок та доплат, зменшення розміру надбавок або їх скасування керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступникам здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Подання про встановлення надбавки, доплати або подання про зменшення розміру або скасування надбавок керівникам структурних підрозділів  районної державної адміністрації подається першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, на ім’я голови районної державної адміністрації.

Подання направляються до відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки відповідного проекту розпорядження голови районної державної адміністрації.

Преміювання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників здійснюється за особистий вклад у загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання.

Преміювання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників за результатами роботи минулого місяця здійснюється в наступному місяці розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Подання на преміювання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації подаються першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, на ім’я голови районної державної адміністрації.

Відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації протягом п’яти днів готує проект розпорядження голови районної державної адміністрації про преміювання керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників.

Матеріальна допомога для оздоровлення керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступникам надається в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, при наданні щорічних відпусток, та виплачується в межах затвердженого на рік фонду оплати праці.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступникам надається розпорядженням голови районної державної адміністрації за їх заявами у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, у межах наявних коштів на оплату праці працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Подання про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації подаються першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, на ім’я голови районної державної адміністрації.

Рішення про встановлення надбавок та доплат, зменшення розміру надбавок або їх скасування, здійснення преміювання та надання матеріальної допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам та заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких спрямовується та контролюється безпосередньо головою районної державної адміністрації, приймається головою районної державної адміністрації.

 

5. Погодження призначення на посади

керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

5.1. Голова районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства погоджує призначення на посади та звільнення з посад (крім звільнення за власним бажанням):

керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та зареєстровані на території району, крім керівників підприємств, установ, організацій Збройних Сил України та інших військових формувань Міністерства внутрішніх справ України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу (далі – керівники підприємств, установ, організацій).

Пропозиції керівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації розглядаються в районній державній адміністрації у двотижневий строк.

5.2. Погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації здійснюється у такому порядку:

5.2.1. У разі надходження до районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації голова районної державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає заступника голови районної державної адміністрації, відповідального за її розгляд та опрацювання згідно з розподілом обов’язків (далі – відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

5.2.2. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації забезпечує всебічне та ґрунтовне вивчення поданої пропозиції та перевіряє відповідність змісту поданих документів наступним вимогам: наявність у пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації прізвища, ім’я, по батькові, дати народження кандидата на посаду, громадянства, займаної посади на час подання документів, посади, на яку пропонується призначити, рівня фахової та професійної підготовки, ділових та інших якостей кандидата на посаду, наявності згоди кандидата на оброблення його персональних даних.

До пропозиції щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації повинні бути додані наступні документи:

копія заяви кандидата на посаду;

біографічна довідка кандидата на посаду (з фотокарткою розміром 4 x 6 сантиметрів), засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою;

копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації кандидата на посаду, засвідчені підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою.

5.2.3. За результатами розгляду пропозиції відповідальний заступник голови районної державної адміністрації у дводенний термін готує на ім’я голови районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні та передає йому оригінали документів, пов’язаних із розглядом пропозиції.

5.2.4. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації забезпечує явку кандидата на посаду на співбесіду з головою районної державної адміністрації у визначений головою районної державної адміністрації час.

Голова районної державної адміністрації проводить співбесіду з кандидатом на посаду.

5.2.5. За результатами співбесіди голова районної державної адміністрації передає документи, пов’язані з розглядом пропозиції, керівнику апарату районної державної адміністрації з відповідною резолюцією, яка має відображати висновок голови районної державної адміністрації щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні.

5.2.6. З урахуванням підготовлених заступником голови районної державної адміністрації пропозицій щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні, висновку голови районної державної адміністрації за результатами проведеної співбесіди з кандидатом відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації заповнює картку погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади, яка складається за встановленою формою, та невідкладно готує повідомлення керівникові органу, який надіслав відповідну пропозицію.

5.2.7. Повідомлення про погодження або вмотивована відмова в погодженні призначення на посаду разом з карткою погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду в одноденний термін візується відповідальним заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації, підписується головою районної державної адміністрації та невідкладно надсилається керівникові центрального органу виконавчої влади.

5.2.8. Документи, пов’язані із розглядом пропозиції про призначення, зберігаються у відділі кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

5.3. Погодження пропозицій щодо звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації (крім звільнення за власним бажанням) здійснюється у такому порядку:

5.3.1. У разі надходження до районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації голова районної державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає заступника голови районної державної адміністрації, відповідального за її розгляд та опрацювання згідно з розподілом обов’язків (далі – відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

5.3.2. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації забезпечує всебічне та ґрунтовне вивчення поданої пропозиції та перевіряє відповідність змісту поданих документів наступним вимогам: наявність у пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, громадянства, найменування посади на час подання документів, підстави для звільнення.

До пропозиції щодо погодження звільнення керівника підприємства, установи, організації додаються:

копія заяви про звільнення;

біографічна довідка кандидата на посаду (з фотокарткою розміром 4 x 6 сантиметрів), засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою. 

5.3.3. За результатами розгляду пропозиції відповідальний заступник голови районної державної адміністрації у дводенний термін готує на ім’я голови районної державної адміністрації пропозиції щодо погодження призначення на посаду або вмотивованої відмови в такому погодженні та передає йому оригінали документів, пов’язаних із розглядом пропозиції.

5.3.4. Під час розгляду пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства голова районної державної адміністрації враховує усні чи письмові пояснення особи, що звільняється.

Голова районної державної адміністрації приймає відповідне рішення щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства або вмотивовану відмову в такому погодженні.

5.3.5. За результатами розгляду пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства голова районної державної адміністрації передає документи, пов’язані з розглядом пропозиції, керівнику апарату районної державної адміністрації з відповідною резолюцією, яка має відображати висновок голови районної державної адміністрації щодо погодження звільнення з посади або вмотивованої відмови в такому погодженні. 

5.3.6. З урахуванням підготовлених відповідальним заступником голови районної державної адміністрації пропозицій щодо погодження звільнення з посади або вмотивованої відмови в такому погодженні, висновку голови районної державної адміністрації за результатами розгляду пропозиції відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за дорученням керівника апарату районної державної адміністрації заповнює картку погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади, яка складається за встановленою формою, та невідкладно готує повідомлення керівникові органу, який надіслав відповідну пропозицію.

5.3.7. Повідомлення про погодження або вмотивована відмова у погодженні звільнення з посади та картка погодження (вмотивованої відмови) призначення на посаду, звільнення з посади в одноденний термін візується відповідальним заступником голови районної державної адміністрації,  керівником апарату районної державної адміністрації, підписується головою районної державної адміністрації та невідкладно надсилається керівникові центрального органу виконавчої влади.

5.3.8. Документи, пов’язані із розглядом пропозиції про звільнення, зберігаються у відділі кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

6. Організація роботи з документами

6.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з питань діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з питань діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242.

6.2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Організація роботи з документами з грифом "Для службового користування" в райдержадміністрації здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 липня 2011 року №227.

6.3. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові райдержадміністрації, після їх реєстрації негайно передаються загальним відділом голові райдержадміністрації для розгляду, а в разі відсутності голови – першому заступнику голови або заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

6.4. Документи, адресовані голові райдержадміністрації, його заступникам із позначкою “ОСОБИСТО”, які мають гриф обмеження доступу “ Цілком таємно ”, “Таємно” і “Для службового користування”, передаються до сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.

6.5. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

6.6.У разі надходження до районної державної адміністрації акта реагування, запиту, листа або іншого документа від органів прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів (далі – запит або інший документ правоохоронних або контролюючих органів) їх розгляд, опрацювання та підготовка проектів відповідей здійснюється в районній державній адміністрації в такому порядку:

6.6.1. Голова районної державної адміністрації шляхом накладення відповідної резолюції визначає відповідального виконавця такого документа із числа заступників голови районної державної адміністрації, які згідно з розподілом обов’язків забезпечують реалізацію державної політики у відповідній галузі (далі – відповідальний заступник голови районної державної адміністрації).

В обов’язковому порядку співвиконавцем такого документа визначається заступник голови районної державної адміністрації, який згідно з розподілом обов’язків забезпечує реалізацію державної політики у галузі забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян (далі – заступник голови районної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення законності).

6.6.2. Відповідальний заступник голови районної державної адміністрації доручає керівнику структурного підрозділу районної державної адміністрації, що забезпечує реалізацію державної політики у відповідній галузі, опрацювання запиту або іншого документа правоохоронного або контролюючого органу, підготовку проекту відповіді на такий документ, а також, у разі необхідності, збір та підготовку всіх необхідних матеріалів.

6.6.3. Опрацювання та підготовка проекту відповіді на запит або інший документ правоохоронного або контролюючого органу здійснюється відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації протягом:

3 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає до 10 календарних днів);

5 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає понад 10 календарних днів).

6.6.4. Керівник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації після підготовки проекту відповіді на такий документ надсилає його разом з документами, на підставі яких його було підготовлено, через відповідного заступника голови районної державної адміністрації заступнику голови районної державної адміністрації, відповідальному за забезпечення законності.

6.6.5. Заступник голови районної державної адміністрації, відповідальний за забезпечення законності, доручає проведення перевірки відповідності такого проекту відповіді чинному законодавству юридичному відділу апарату райдержадміністрації (згідно з резолюцією).

Перевірка відповідності чинному законодавству проекту відповіді на запит або інший документ правоохоронного або контролюючого органу здійснюється відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації протягом:

2 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає до 10 календарних днів);

4 робочих днів (якщо термін розгляду такого документа відповідно до законодавства складає понад 10 календарних днів).

За результатами такої перевірки готуються пропозиції щодо погодження проекту відповіді без зауважень або обґрунтовані пропозиції щодо необхідності його доопрацювання (із зазначенням конкретних недоліків).

6.6.6. Зазначені пропозиції за підписом заступника голови райдержадміністрації, відповідального за забезпечення законності, передаються відповідальному заступнику голови районної державної адміністрації. У разі погодження проекту відповіді без зауважень такий проект відповіді візується заступником голови районної державної адміністрації, відповідальним за забезпечення законності.

6.6.7. З урахуванням наданих пропозицій відповідальний заступник голови районної державної адміністрації, у разі необхідності, забезпечує доопрацювання проекту відповіді та надає на підпис голові райдержадміністрації остаточний проект відповіді на запит або інший документ правоохоронного або контролюючого органу, завізований ним та заступником голови райдержадміністрації, відповідальним за забезпечення законності.

Виконавцями вказаного проекту відповіді зазначаються відповідальний заступник голови райдержадміністрації та заступник голови райдержадміністрації, відповідальний за забезпечення законності.

У разі необхідності, позиція, викладена у проекті відповіді, доповідається голові райдержадміністрації відповідальним заступником та заступником голови райдержадміністрації, відповідальним за забезпечення законності.

 

7. Організація роботи з контролю за виконанням документів

7.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова районної державної адміністрації, перший заступник голови, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, згідно з їх компетенцією та сільських голів із питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, у яких зазначено декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі, або визначеного в резолюції.

7.2. Контроль здійснюється за виконанням зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, термін виконання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, доручення першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, доручень першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян – загальним відділом апарату районної державної адміністрації, доручень першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, за проходженням документів в апараті районної державної адміністрації − загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації здійснюють контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад, установами і організаціями документів з питань, що належать до компетенції першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Облік цих документів ведуть загальний відділ та сектор контролю апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та секретарі сільських рад.

Перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації отримують через загальний відділ та сектор контролю апарату районної державної адміністрації зареєстровані інформаційні матеріали щодо реалізації кожного завдання згідно з установленими строками їх виконання, у тому числі розроблені заходи щодо виконання документа в разі необхідності (відповідно до положень відділу, сектору).

Загальний відділ та сектор контролю апарату районної державної адміністрації:

передають до відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації отримані від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та виконкомів сільських рад інформації на виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації для узагальнення та підготовки інформації про їх виконання;

готують проекти резолюцій голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та надалі здійснюють контроль за їх виконанням (відповідно до положень відділу, сектору);

надають на ім’я голови районної державної адміністрації проект узагальнених інформації (відповіді) першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації щодо виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

доповідають на кожній оперативній нараді у керівника апарату районної державної адміністрації про стан роботи з документами.

7.3. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, перших заступників, заступників голів обласної та районної державних адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються:

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

План контролю погоджується в частині термінів виконання з сектором контролю апарату районної державної адміністрації. Доцільність розроблення плану контролю визначають перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

7.4. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, доручень першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій забезпечує сектор контролю та загальний відділ апарату районної державної адміністрації, а секретних документів та службових документів з грифом «Для службового користування» – сектор взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

7.5. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності – посадовою особою, яка її заміщує.

При неможливості виконання завдання в установлений термін, виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документу органом влади вищого рівня подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документу менше ніж 7 днів – за один день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації в установлені строки, виконавцем, не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку, подаються голові районної державної адміністрації через сектор контролю апарату районної державної адміністрації аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.

Сектор контролю апарату районної державної адміністрації після подовження терміну виконання документа готує і направляє виконавцю інформацію про перенесення терміну виконання документа.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.

7.6. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня підписує голова, перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби дана відповідь по суті.

Днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України та дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, доручень першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад вважається день реєстрації в установі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

документи органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади − відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо;

розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації – голова обласної державної адміністрації.

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації – голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади здійснюється:

довгострокових із вимогою періодичного інформування − на підставі наданої письмової інформації до органу влади вищого рівня, до голови районної державної адміністрації, до голови районної ради (посадовій особі), що надав завдання, із пропозиціями про зняття з контролю, як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа або окремого завдання, в місячний термін відповідним органом надсилаються погоджені пропозиції про зняття;

документів із вимогою одноразового інформування − на підставі письмової інформації за підписом голови районної державної адміністрації, першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, чи іншого документа, що підтверджує його виконання;

після погодження на зняття з контролю та відмітки «До справи» виконані документи разом з інформацією про виконання передаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації для формування у справи.

 

8. Організація розгляду звернень громадян і

проведення особистого прийому громадян

8.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об‘єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (зі змінами), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (зі змінами).

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до райдержадміністрації, приймаються загальним відділом апарату райдержадміністрації. У той же день відділ реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, готує необхідні додаткові матеріали та окремі з них передає на розгляд голові, заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату (відповідно до розподілу обов’язків).

У разі надходження до загального відділу апарату райдержадміністрації звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбаченими статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке звернення негайно реєструється у загальному відділі, особою, яка відповідає, згідно посадової інструкції, за забезпечення доступу до публічної інформації.

8.2. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, які надійшли на розгляд за дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України або голови Верховної Ради України розглядаються особисто головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – заступником голови райдержадміністрації, на якого покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян», (тобто, в ньому не вказано прізвище, ім’я , по батькові або адреса,не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів з дня його надходження.

Анонімні листи не розглядаються.

Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень райдержадміністрації, пересилаються для розгляду за належністю до органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до райдержадміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю приймають голова, перший заступник, заступники голови за напрямами діяльності райдержадміністрації. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

Розглянуті керівництвом райдержадміністрації письмові звернення передаються до загального відділу апарату райдержадміністрації для опрацювання резолюції (доручення) і направлення звернення на розгляд відповідним виконавцям.

Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень керівництва райдержадміністрації покладається на керівників самостійних структурних підрозділів районної державної адміністрації та відділ.

Термін розгляду звернень установлюється керівництвом райдержадміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення до райдержадміністрації приймає керівництво райдержадміністрації, яким установлений первинний контроль, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника. У разі допущення порушень термінів розгляду звернень громадян виконавець разом із довідкою надає пояснення щодо причин їх порушення.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

Відповіді за результатами розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі в облдержадміністрації готуються і візуються виконавцями, заступниками голови райдержадміністрації та підписуються керівництвом райдержадміністрації.

Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд надсилаються до загального відділу апарату райдержадміністрації та формуються у справи згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації.

8.3. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник, заступники голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 

9. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

9.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі - юридичний відділ).

Юридичний відділ є самосійним структурним підрозділом апарату райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації. Координація діяльності юридичного відділу здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

9.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

9.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Первомайською райдержадміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

9.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує юридичні висновки в разі невідповідності проектів розпоряджень актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

9.5. Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу апарату райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації

організовує роботу працівників юридичного відділу апарату райдержадміністрації, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші функції, передбачені законодавством, цим Регламентом та положенням про юридичний відділ апарату райдержадміністрації.

 

10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови районної державної адміністрації

10.1. Голова райдержадміністрації в межах своїх повноважень, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень, видає розпорядження.

10.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також інші органи виконавчої влади (далі – інші органи).

10.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу головним розробником є виконавець, зазначений першим.

10.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження та відповідно до вимог цього Регламенту.

У разі коли проект розпорядження є нормативно-правовим актом, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, установлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, він підлягає погодженню з Харківським обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів із розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

10.5. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, у порядку, передбаченому Інструкцією з питань діловодства в райдержадміністрації.

При цьому зазначається посада, ініціали та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації опрацьовуються та візуються в такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, що є відповідальними за підготовку відповідного проекту розпорядження;

начальник або спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладені функції редагування;

завідувач або головний спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації;

начальник або головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації;

заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, що не є безпосередньо відповідальними за підготовку проекту розпорядження.

У разі розробки проекту розпорядження голови райдержадміністрації з питань виділення бюджетних коштів на проведення районних заходів, надання матеріальної допомоги тощо, проект розпорядження візується начальником або заступником начальника фінансового управління райдержадміністрації.

При передачі головним розробником (керівником, іншою посадовою особою головного розробника) проекту розпорядження посадовій особі, яка здійснює візування проекту розпорядження, здійснюється відмітка (підпис, дата) на окремому аркуші про отримання на візування, а після розгляду відповідною посадовою особою – про повернення завізованого проекту розпорядження, доданих до нього матеріалів чи про проведення проекту розпорядження без візування із посиланням на відповідні зауваження (висновки), які оформлюються окремо. Зазначений аркуш зберігається у головного розробника проекту розпорядження.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності «Таємно» і «Цілком таємно», здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12.

10.6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

10.7. Якщо зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 7), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

10.8. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 8), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови райдержадміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

10.9. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 9), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки в разі потреби можуть додаватись інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень із кадрових питань, питань затвердження або внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правових актів (у тому числі регуляторних), є обов’язковим.

Пояснювальна записка, інформаційно-аналітичні матеріали з публічного обговорення проектів нормативно-правових актів (у тому числі регуляторних) підписуються головою райдержадміністрації або його заступниками згідно з розподілом обов’язків.

10.10. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 10), в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

10.11. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

10.12. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

10.13. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити, в разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатись проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку району, в разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

10.14. Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є нормативно-правовим актом, погоджується в порядку, визначеному пунктом 10.5. Регламенту та підлягає наступному оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За результатами оприлюднення проекту розпорядження, який є нормативно-правовим актом, керівник органу, що є головним розробником, складає відповідну довідку про результати оприлюднення проекту розпорядження, у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження були внесені зміни, такий проект підлягає повторному погодженню в порядку, передбаченому пунктом 10.5. Регламенту.

У разі розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, головним розробником готується аналіз регуляторного впливу проекту нормативно-правого акта, який повинен відповідати вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій розробник цього проекту повідомляє у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У випадках, встановлених цим Законом, може здійснюватися повторне оприлюднення проекту регуляторного акта.

Проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п'яти робочих днів із дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

За результатами оприлюднення проекту розпорядження, який має ознаки нормативно-правового акта, головний розробник складає довідку про результати оприлюднення зазначеного проекту розпорядження, у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження були внесені зміни, такий проект підлягає повторному погодженню в порядку, передбаченому пунктом 10.5 Регламенту.

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов’язковому погодженню в порядку, визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо проект регуляторного акта не внесений до щорічного плану діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, розробник повинен внести зміни до відповідного плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

10.15. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та надається голові райдержадміністрації разом із документами, передбаченими пунктами 10.4-10.10 цього Регламенту.

Головний розробник разом із проектом розпорядження може вносити до райдержадміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою райдержадміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту текст інформаційного повідомлення передається до відповідальної особи за забезпечення доступу до публічної інформації в апараті райдержадміністрації для доведення його до відома населення шляхом опублікування в газеті та оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації.

Відповідальність за повноту документів, що додаються до проекту розпорядження голови райдержадміністрації та обґрунтовують його, несе головний розробник.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх подання на підпис голові районної державної адміністрації.

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляються відмітки «Підлягає державній реєстрації».

Завізований проект розпорядження після його оприлюднення подається на підпис голові райдержадміністрації через керівника апарату райдержадміністрації або заступника голови райдержадміністрації, після чого електронна версія документа подається головним розробником загальному відділу апарату райдержадміністрації та відповідальним особам за забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації для копіювання та оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації відповідно.

Заборонено надавати на підпис голові районної державної адміністрації проект розпорядження, який не пройшов опрацювання та візування в порядку, визначеному пунктом 10.5 цього Регламенту.

10.16. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі коли проект розпорядження подано до апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 11) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання юридичний відділ готує висновок (додаток 12).

Строк опрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації юридичним відділом не повинен перевищувати 10 робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем надходження проекту розпорядження до юридичного відділу.

Начальник юридичного відділу разом із візуванням проектів розпоряджень здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту.

10.17. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації надаються для опрацювання до загального відділу апарату районної державної адміністрації щодня.

Робота з проектом розпорядження у загальному відділі апарату райдержадміністрації не повинна перевищувати 7 робочих днів, якщо текст документа не перевищує 3 аркушів (формат А4). Строк опрацювання проекту розпорядження може бути збільшений у залежності від обсягу документа.

Начальник або спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації під час підготовки проекту розпорядження здійснює редагування тексту, яке полягає у перевірці правильності оформлення документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо).

Редакторське опрацювання проекту розпорядження здійснюється шляхом:

пунктуаційних, граматичних та лексичних виправлень;

встановлення відповідності тексту нормам офіційно-ділового стилю.

Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту розпорядження. Текст проекту розпорядження має бути точним, послідовним, стислим, без граматичних помилок.

Завідувач відділу контролю апарату райдержадміністрації здійснює опрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації в частині відповідності, визначених розробниками термінів виконання завдань, нормативним актам органів влади вищого рівня, на підставі яких розробляється розпорядження.

10.18. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

10.19. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців та, в разі потреби, оприлюднюються.

10.20. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних територіальних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №  731 (зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав і обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації. У випадку коли розпорядженням голови райдержадміністрації затверджуються висновки, надання яких передбачено актами законодавства України, такі висновки підписуються першим заступником голови райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов`язків.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на веб-сайті райдержадміністрації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 

11. Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

11.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акту, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає до відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації держаної політики» (зі змінами).

11.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

12. Порядок подання пропозицій до порядку денного та

внесення проектів рішень на розгляд районної ради

12.1. Голова райдержадміністрації має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також інші питання.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться головою райдержадміністрації, як правило, до підписання головою районної ради розпорядження про скликання сесії.

12.2. Проекти рішень районної ради, які відповідно до законодавства, є регуляторними актами, вносяться на її розгляд з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти рішення районної ради, що мають нормативно-правовий характер, вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації, мають бути оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дня відкриття пленарного засідання сесії районної ради.

Оприлюднюються проекти рішень районної ради на офіційному веб-сайті райдержадміністрації після їх опрацювання та погодження в порядку, визначеному пунктом 12.3 цього Регламенту.

12.3. Проекти рішень районної ради опрацьовуються в райдержадміністрації та погоджуються шляхом їх візування у такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

заступники голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, у разі його відсутності – спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації;

завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації;

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, у разі його відсутності – спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

керівник апарату райдержадміністрації.

12.4. Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до Інструкції з діловодства районної ради. До проекту рішення додаються:

супровідний лист (за підписом голови райдержадміністрації, у разі відсутності голови – заступника голови райдержадміністрації, який виконує функції та повноваження голови райдержадміністрації);

додатки до проекту рішення (у разі необхідності);

пояснювальна записка (має містити обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, цілей, завдань і основних його положень; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, у разі реалізації рішення; посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких було розроблено даний проект рішення; інші відомості, необхідні для розгляду проекту рішення);

документи, на підставі яких підготовлено проект рішення;

лист-погодження (оформлений відповідно до вимог Інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації).

12.5. У разі внесення на розгляд районної ради проекту рішення про затвердження районної програми, до проекту рішення додається проект відповідної програми.

Проект рішення районної ради про внесення змін до районної програми, що затверджена рішенням районної ради, може вноситися на її розгляд лише за умови його погодження структурним підрозділом райдержадміністрації, який був головним розробником відповідного проекту рішення районної ради про затвердження такої програми.

12.6. Працівник загального відділу апарату райдержадміністрації під час опрацювання проекту рішення районної ради здійснює редагування тексту, яке полягає у перевірці правильності оформлення документа (структура, рубрикація тексту, оформлення додатків, таблиць тощо).

Редакторське опрацювання проекту рішення районної ради здійснюється шляхом:

пунктуаційних, граматичних та лексичних виправлень;

встановлення відповідності тексту нормам офіційно-ділового стилю.

Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту рішення районної ради. Текст проекту рішення районної ради має бути точним, послідовним, стислим, без граматичних помилок.

Працівник загального відділу апарату райдержадміністрації разом із візуванням проектів здійснює візування зворотних сторінок кожного аркуша внесеного проекту рішення районної ради.

12.7. Проекти рішень районної ради підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

Проект рішення районної ради, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект рішення районної ради, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту рішення у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект рішення.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект рішення районної ради на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект рішення районної ради на відповідність вимогам, установленим Регламентом Первомайської районної ради та Інструкцією з діловодства районної ради, а також повноту погодження із зацікавленими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту рішення чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту рішення не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок.

Після візування проекту рішення районної ради, працівником юридичного відділу апарату райдержадміністрації здійснюється візування зворотніх сторінок кожного аркуша внесеного проекту шляхом проставляння підпису.

12.8. Після опрацювання та погодження проекту рішення в порядку, визначеному пунктом 12.3 цього Регламенту, головний розробник направляє супровідним листом до відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації Первомайської районної державної адміністрації паперову та електронну копію проекту рішення районної ради (разом із паперовою копією листа-погодження) для його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

12.9. Проекти рішень районної ради подаються до Первомайської районної ради разом з документами, зазначеними у пункті 12.4 цього Регламенту, в друкованому та електронному вигляді.

 

13. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

13.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія між райдержадміністрацією і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії між райдержадміністрацією та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат райдержадміністрації. Організація взаємодії апарату райдержадміністрації з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

13.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

14. Порядок інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного

та культурного становища в районі

14.1. Запровадження системи оперативного інформування органів виконавчої влади, населення про події в різних сферах життя району викликано необхідністю забезпечення прозорості в роботі райдержадміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття районною державною адміністрацією ефективних управлінських рішень.

Інформація про найважливіші події, явища і тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному становищі та культурному житті району передається одразу після їх проведення відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування для узагальнення до сектору масових комунікацій апарату райдержадміністрації з метою оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Первомайської райдержадміністрації.

З метою інформування населення району про діяльність районної державної адміністрації, видані головою райдержадміністрації розпорядження, що стосуються інтересів жителів району, доводяться до їх відома через засоби масової інформації. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району і країни за участю керівництва райдержадміністрації проводяться прес-конференції, засідання “круглих столів”, теле- і радіозустрічі у прямому ефірі тощо.

14.2. З метою забезпечення органів виконавчої влади інформацією для реалізації ними визначених законодавством повноважень із питань роботи з кадрами до апарату обласної державної адміністрації подаються відповідно районними державними адміністраціями:

біографічні довідки на голів районних державних адміністрацій, заступників голів районних державних адміністрацій, керівників апаратів (з повідомленням прізвища, ім’я та по батькові працівника, звільненого з цієї посади, і його нового місця роботи), з одночасним поданням про призначення або звільнення;

списки керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, сільських голів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад, номерів службових і домашніх телефонів – щороку, до 25 червня та 25 грудня.

Довідки по обліку кадрів або зміни до них заносяться до інформаційної підсистеми «Картка» Єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

Відповідальність за вчасне та якісне проведення робіт, пов’язаних із введенням зазначеної інформації у комп’ютерну базу даних районної державної адміністрації, покладається на працівників відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Зазначена інформація використовується для забезпечення аналізу стану роботи з кадрами, прийняття відповідних рішень, складення звітів, передбачених державною статистичною звітністю.

14.3. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації складає довідник телефонів органів виконавчої влади району, сільських рад району та надсилає його до облдержадміністрації. Зазначені довідники надсилаються також для використання в роботі керівництву, структурним підрозділам райдержадміністрації та її апарату, виконкомам сільських рад.

14.4. З метою здійснення ефективного контролю з боку облдержадміністрації за діяльністю райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування (відповідно до чинного законодавства), райдержадміністрація надсилає до організаційного відділу апарату облдержадміністрації:

копії річних та квартальних планів роботи райдержадміністрації та звіти про їх виконання на третій день після їх затвердження;

план основних заходів райдержадміністрації у наступному місяці – за 10 днів до зазначеного місяця;

протоколи засідань колегій райдержадміністрації – на десятий день після їх проведення;

перелік розпоряджень, прийнятих головою райдержадміністрацій за місяць – на десятий день наступного місяця;

оновлений паспорт району;

інформацію на окремі запити облдержадміністрації тощо.

14.5. Забезпечення прозорого формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики органів місцевої виконавчої влади, а також забезпечення прав представників засобів масової інформації на своєчасне та безперешкодне отримання інформації про діяльність органів державної влади, здійснюється за рахунок створеного в мережі Internet офіційного веб-сайту райдержадміністрації.

На веб-сайті райдержадміністрації розміщується інформація щодо:

сучасної території та історії регіону, його адміністративно-територіального устрою;

загального огляду економіки, опису природних ресурсів, відомостей про транспортну інфраструктуру, засобів комунікації, промисловості, сільського господарства, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, розвитку туризму тощо;

відомостей про заклади освіти, заклади культури;

оприлюднення інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На веб-сайті райдержадміністрації може розміщуватись інша інформація, яку керівництво районної державної адміністрації вважає за доцільне оприлюднити.

Інформація на веб-сайт райдержадміністрації подається державною мовою.

Наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації здійснюється сектором масових комунікацій апарату райдержадміністрації на основі матеріалів, що подаються відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

15. Порядок здійснення райдержадміністрацією контрольних повноважень

15.1. Районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України, законами України, здійснює державний контроль за напрямами, визначеними ст.16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами) та розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій.

15.2. Райдержадміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими комітетами сільських рад, розташованих на відповідній території, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

15.3. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

15.4. Районна державна адміністрація розробляє та затверджує щорічні графіки щодо контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок визначаються головою райдержадміністрації .

У разі потреби, за рішенням голови райдержадміністрації, можуть проводитися позапланові перевірки.

15.5. За рішенням райдержадміністрації та за участю інших органів виконавчої влади можуть проводитися комплексні перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу голови райдержадміністрації.

15.6. За результатами перевірок оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається голові райдержадміністрації, а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки розглядаються виконавчим комітетом сільської ради, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної сільської ради.

15.7. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський голова зобов'язаний в тижневий строк повідомити райдержадміністрацію.

15.8. Голова райдержадміністрації в тижневий термін розглядає результати перевірки та вживає заходи для усунення порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам та органам виконавчої влади вищого рівня.

15.9. Виконавчі органи сільських рад один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації через організаційний сектор апарату райдержадміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за встановленою райдержадміністрацією формою.

15.10. Копії актів виконавчих органів сільських рад, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади надаються до юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

15.11. У разі виявлення актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідають вимогам чинного законодавства, юридичний відділ апарату райдержадміністрації інформує про це голову районної державної адміністрації шляхом подання відповідної доповідної записки. За результатами розгляду зазначеної доповідної записки, вона направляється відповідному сільському голові для розгляду та усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку відмови усунення виявлених порушень або неповідомлення про усунення порушень у зазначені строки районна державна адміністрація порушує, у встановленому порядку, питання про відповідальність сільського голови та скасування акта органу місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації щороку готує узагальнену інформацію щодо актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідали вимогам чинного законодавства. Зазначена інформація направляється сільським головам району для врахування в роботі та усунення недоліків та сектору контролю апарату райдержадміністрації.

 

16. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

16.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання та функції таких органів визначає голова районної державної адміністрації (далі − допоміжні органи).

Допоміжні органи райдержадміністрації утворюються на постійній або тимчасовій основі для забезпечення реалізації повноважень райдержадміністрації.

Допоміжний орган, як правило, утворюється як:

комісія – для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів до подолання наслідків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім'ям, а також для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов'язаних із реалізацією повноважень райдержадміністрації;

організаційний комітет – для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів загальнодержавного та районного значення;

рада – для вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної та регіональної політики у відповідній сфері;

робоча група – для участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд голові обласної державної адміністрації та голові райдержадміністрації.

Основними завданнями допоміжного органу є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до їх компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, у тому числі покращення надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається головою райдержадміністрації у формі розпорядження, яким затверджується положення про такий орган (у разі необхідності), його персональний склад.

Проект відповідного розпорядження голови райдержадміністрації готується структурним підрозділом райдержадміністрації в порядку, установленому цим Регламентом.

Копії розпоряджень голови райдержадміністрації про утворення допоміжних органів, припинення їх діяльності або про внесення змін до їх положень та персонального складу подаються розробником документа до організаційного сектору апарату райдержадміністрації для врахування під час складання звіту про роботу допоміжних органів за відповідний період.

До складу допоміжного органу входять голова (співголови), заступник (заступники) голови, представники місцевих органів виконавчої влади, а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, установ, громадських організацій тощо.

Головою (співголовами) допоміжного органу затверджується голова, перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків, а в окремих випадках – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Формою роботи допоміжного органу є засідання.

Засідання консультативно-дорадчого органу веде голова (співголови), а за його (їх) відсутності – заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях допоміжного органу, запрошення членів допоміжного органу та інших представників забезпечує його секретар або інша особа, визначена керівником цього органу.

Засідання допоміжного органу вважається легітимним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції допоміжного органу, можуть утворюватися додаткові допоміжні органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями. Персональний склад додаткового допоміжного органу затверджується на засіданнях консультативно-дорадчого органу.

На своїх засіданнях допоміжний орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів допоміжного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами засідань, де фіксуються пропозиції та рекомендації, і які підписуються головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам допоміжного органу та іншим зацікавленим підприємствам, установам та організаціям.

Член допоміжного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути реалізовані шляхом видання головою райдержадміністрації розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить структурний підрозділ райдержадміністрації відповідно до своїх повноважень.

Засідання діючих допоміжних органів проводяться за відповідними планами, а також у разі необхідності за рішенням його голови (співголів). Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації.

Відповідальність за організацію роботи допоміжних органів (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) несе посадова особа, яка їх очолює, та секретар в особі працівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації або іншого органу виконавчої влади.

Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться робота щодо впорядкування діяльності допоміжних органів, своєчасно вносяться зміни до їх складу, оптимізується їх кількість.

У разі коли функції того чи іншого допоміжного органу вичерпано, подальше функціонування недоцільно або є потреба в достроковому його припиненні, відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації на ім'я голови райдержадміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його діяльності. Після погодження з головою райдержадміністрації відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації готує проект розпорядження про припинення діяльності цього допоміжного органу.

В окремих випадках голова райдержадміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про припинення діяльності допоміжного органу.

Допоміжний орган, утворений на визначений в розпорядженні голови райдержадміністрації строк, вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня закінчення зазначеного строку.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації щокварталу (до 10 числа наступного за кварталом місяця) подають для узагальнення до організаційного сектору апарату райдержадміністрації звіт про роботу консультативно-дорадчих органів за квартал (за формою згідно з додатком 6).

Допоміжний орган, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення відео- та фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання допоміжного органу, надає головуючий на засіданні.

16.2. Для підготовки рекомендацій щодо виконання райдержадміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду та вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися постійний консультативно-дорадчий орган – колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (за посадою), керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також керівників територіальних органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

16.3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Положенням про колегію районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації, та цим Регламентом.

Робота колегії райдержадміністрації здійснюється відповідно до Положення про колегію районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації.

16.4. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (зі змінами) утворюється Громадська рада.

 

17. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

17.1. Голова районної державної адміністрації, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять, відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, а також у разі необхідності, наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Організація підготовки нарад у голови районної державної адміністрації, у тому числі відповідних матеріалів на нараду, покладається на заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Організаційний сектор апарату райдержадміністрації здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, інші органи, що готують питання для розгляду на нараді за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації за день до проведення наради узгоджують схему розсадки всіх запрошених у залі та учасників президії.

Після узгодження схеми розсадки структурні підрозділи районної державної адміністрації, інші органи, що готують питання порядку денного наради, самостійно друкують таблички відповідно до встановлених стандартів. Підставки для заготовлених табличок надаються організаційним сектором апарату райдержадміністрації у день проведення наради.

У разі необхідності проведення нарад із використанням системи мультимедійного супроводу особи, відповідальні за підготовку та проведення наради, не пізніше ніж за 3 дні повідомляють про використання зазначеного обладнання сектор масових комунікацій апарату райдержадміністрації, а за день до проведення наради надають до сектору презентаційні матеріали наради з урахуванням основних вимог до підготовки презентацій.

Організація підготовки нарад у заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Для вирішення окремих проблем соціально-економічного розвитку головою районної державної адміністрації, його заступниками проводяться наради за участю осіб, які визначаються керівництвом районної державної адміністрації.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які відповідальні за проведення нарад чи інших заходів завчасно готують всі необхідні матеріали.

Порядок денний нарад (заходів) затверджується головою районної державної адміністрації або заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Пропозиції про строки, час, місце та інші питання, пов’язані з організацією підготовки та проведенням нарад (заходів), погоджуються керівником апарату райдержадміністрації та доводяться до відома завідувача організаційного сектору апарату райдержадміністрації.

Участь в районних заходах сільських голів, інших учасників погоджується заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. Запрошення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів сільських рад, інших категорій учасників здійснюється відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації на підставі телефонограм за підписом голови районної державної адміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю голови районної державної адміністрації, реєстрація прибуття на них керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування здійснюється організаційним сектором апарату райдержадміністрації, інших запрошених здійснюється відповідальним структурним підрозділом райдержадміністрації.

Повідомлення про запрошення на районні заходи за участю заступників голови райдержадміністрації та реєстрація прибуття на них учасників здійснюється відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.

Наради з використанням секретної інформації проводяться лише в режимних приміщеннях, пристосованих для цієї мети, відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

Матеріально-технічне забезпечення заходів за участю голови районної державної адміністрації, а також заходів за участю заступників голови, що проводяться в приміщенні районної державної адміністрації, здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Узгодження питань щодо виділення приміщення, його підготовка до проведення заходу в районній державній адміністрації покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

17.2. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Оформлення протоколів нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації.

За підсумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова районної державної адміністрації або його заступники можуть надавати доручення.

Оформлення доручень голови районної державної адміністрації за підсумками апаратних нарад здійснюється організаційним сектором апарату райдержадміністрації, інших нарад – керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад.

Оформлення доручень голови районної державної адміністрації, наданих під час перебування в населених пунктах району, а також на підприємствах і установах, здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Проекти доручень погоджуються шляхом їх візування, при цьому зазначаються прізвище та ініціали особи, яка візує проект доручення, а також дата візування.

Проекти доручень голови районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються у такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації;

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації, який спрямовує та контролює (координує) діяльність розробника проекту доручення голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

Проекти доручень підлягають обов'язковому опрацюванню в загальному відділі апарату районної державної адміністрації. Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації разом із візуванням проектів доручень здійснює візування кожного аркуша внесеного проекту.

Проекти доручень підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному відділі. Після візування проекту доручення начальником юридичного відділу, здійснюється візування кожного аркуша внесеного проекту.

Доручення голови районної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у триденний термін після їх подання розробником.

Якщо під час опрацювання проекту доручення виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається на доопрацювання розробнику.

При підготовці проектів доручень голови районної державної адміністрації необхідно дотримуватись наступного:

завдання, що містяться в дорученні, повинні бути чіткими, однозначними, оперативними за змістом та термінами виконання;

у дорученні повинні вказуватись конкретні виконавці завдань та чіткі терміни виконання;

доручення повинно мати пункт, що встановлює основного виконавця, який узагальнює інформацію щодо його виконання та конкретний термін надання узагальненої інформації голові районної державної адміністрації.

Відповідальність за визначення термінів виконання наданих у дорученні завдань покладається на заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, розробника проекту доручення.

Усі протоколи та доручення, оформлені за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, підписуються головою районної державної адміністрації.

Заборонено надавати на підпис голові районної державної адміністрації проект доручення, який не пройшов опрацювання в порядку, визначеному цим Регламентом.

Відповідальність за оформлення протоколів за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, своєчасність їх доведення до виконавців покладається на структурний підрозділ райдержадміністрації, що є відповідальним за підготовку й проведення нарад та загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Відповідальність за своєчасність доведення доручень за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації до сектору контролю апарату райдержадміністрації та виконавців покладається на структурний підрозділ райдержадміністрації, що є відповідальним за підготовку проекту доручення та загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, і підготовка відповідних доручень здійснюється структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

17.3. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови, заступників голови районної державної адміністрації та оформлених відповідним дорученням, здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації.

17.4. Дозвіл на офіційне повідомлення для засобів масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена на те головою районної державної адміністрації посадова особа.

17.5. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп та окремих іноземців здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.11.2013 року № 579 «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в новій редакції».

17.6. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо покладається на заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків і здійснюється згідно з планами підготовки заходів або сценарієм, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

17.7. При підготовці заходів за участю голови районної державної адміністрації за його дорученням можуть готуватися:

тези виступів − на наради, засідання колегії, інших дорадчих органів районної державної адміністрації, урочисті прийоми з нагоди знаменних дат і професійних свят, для робочих зустрічей, поїздок тощо;

доповіді − на урочисті збори, мітинги з нагоди державних свят, інші заходи.

Тези виступів та матеріали для доповідей голови районної державної адміністрації готують структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до їх компетенції, що здійснюють підготовку вказаних заходів.

Погоджені та завізовані відповідним заступником голови районної державної адміністрації матеріали для виступу подаються не пізніше ніж за 1 день до проведення заходу керівнику апарату райдержадміністрації.

Роботу щодо підготовки матеріалів для доповідей голови районної державної адміністрації на урочистих заходах і вітань з нагоди державних свят координує сектор масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

Погоджені і завізовані відповідним заступником голови районної державної адміністрації матеріали для доповіді голови районної державної адміністрації подаються структурними підрозділами райдержадміністрації відповідно до встановленого строку до сектору масових комунікацій апарату райдержадміністрації, який готує проект доповіді та надає його керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 1 день до проведення заходу, якщо головою районної державної адміністрації не визначено інший строк.

17.8. Матеріально-технічне забезпечення масових заходів за участю голови районної державної адміністрації та його заступників, що проводяться поза приміщенням районної державної адміністрації, здійснюється відповідальними особами, визначеними окремим планом підготовки заходу.

17.9. Проведення масових заходів (заходів з нагоди святкових і знаменних дат, меморіальних заходів тощо) за участю голови районної державної адміністрації, його заступників здійснюється відповідно до плану роботи районної державної адміністрації.

Плани підготовки та проведення масових заходів готують структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до їх компетенції. Завізовані керівниками структурних підрозділів плани в обов’язковому порядку погоджуються з завідувачем організаційного сектору апарату райдержадміністрації, підписуються відповідним заступником голови районної державної адміністрації та затверджуються головою районної державної адміністрації.

У разі внесення змін або доповнень плани підготовки та проведення масових заходів потребують повторного погодження.

17.10. Організаційним сектором апарату райдержадміністрації щомісяця складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний місяць, перелік державних, професійних свят і знаменних дат після чого передає заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації та до приймальної голови райдержадміністрації.

Керівником апарату райдержадміністрації погоджуються списки осіб, вітання яких заплановане головою районної державної адміністрації з нагоди святкових дат, призначень, нагородження, ювілеїв, днів народження тощо.

За дорученням керівника апарату райдержадміністрації тексти вітань з нагоди визначних подій, ювілейних дат посадовців готують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Координацію робіт щодо організації вітань посадових осіб органів влади вищого рівня, центральних органів державної виконавчої влади, кадрових призначень, вручення державних нагород, присвоєння почесних звань здійснює організаційний сектор апарату райдержадміністрації.

Надсилання вітань забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Підготовку текстів привітань колективів підприємств та організацій району з нагоди знаменних, ювілейних дат здійснюють відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

17.11. Організаційне забезпечення участі керівництва райдержадміністрації та інших запрошених осіб в селекторних нарадах облдержадміністрації здійснюється організаційним сектором апарату райдержадміністрації. Сектор масових комунікацій здійснює налагодження системи відеозв’язку Life Size та IP-телефонії Avaya, за допомогою яких відбувається обласна селекторна нарада.

Відповідальність за підготовку матеріалів (інформацій, довідок тощо) на селекторну нараду несуть заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та керівники інших органів виконавчої влади, до компетенції яких входить підготовка питання, що розглядається на селекторній нараді.

Запрошення на селекторну нараду та реєстрацію запрошених осіб здійснює організаційний сектор апарату райдержадміністрації.

 

18. Робота з нагородними документами, вручення нагород

18.1. Підготовка матеріалів про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій здійснюється організаційним сектором апарату райдержадміністрації відповідно до Закону України “ Про державні нагороди України ”, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з цих питань, відповідних розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій.

Координацію роботи з підготовки нагородних документів, вручення нагород здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

18.2. Матеріали про нагородження державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України подаються до обласної державної адміністрації не пізніш як за чотири місяці, а клопотання про нагородження відзнаками обласного рівня – за три тижні, районного рівня – за два тижні до ювілею чи професійного свята.

Перелік документів, які додаються до клопотання про нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації, визначається Порядком підготовки та подання документів про нагородження та подаються для розгляду голові райдержадміністрації.

Клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної, районної державних адміністрацій мають право вносити трудові колективи підприємств, установ та організацій незалежно від типу та форми власності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Відповідні клопотання надаються для розгляду голові районної державної адміністрації.

Клопотання про нагородження розглядаються та погоджуються заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Документи про нагородження державними нагородами та відзнаками Кабінету Міністрів України розглядаються заступниками голови райдержадміністрації не більше двох тижнів із моменту надходження їх до районної державної адміністрації, а відзнаками обласної та районної державної адміністрації – не більше одного тижня.

Персональна відповідальність за якість і своєчасність підготовки документів про нагородження покладається на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Після попереднього опрацювання нагородних матеріалів у структурних підрозділах райдержадміністрації клопотання райдержадміністрації разом із документами про нагородження направляється до обласної державної адміністрації.

18.3. Урочисті заходи з нагоди професійних свят, ювілеїв підприємств, установ, організацій незалежно від типу і форми власності проводяться за ініціативою трудових колективів і структурних підрозділів райдержадміністрації.

Пропозиції щодо проведення урочистих заходів надаються голові райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації, погоджені із заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Персональна відповідальність за якість підготовки та проведення урочистого заходу покладається на заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків) та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації або за дорученням голови райдержадміністрації.

Запрошення на урочисті заходи (нагороджених та інших учасників), вирішення решти організаційних питань щодо проведення урочистостей здійснюється структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку даного заходу.

Питання організації вручення державних нагород, відзнак Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, райдержадміністрації покладається на структурний підрозділ райдержадміністрації, що відповідає за вручення нагород.

Загальну організацію роботи щодо вручення нагород здійснює організаційний сектор апарату райдержадміністрації.

У разі невідповідності вимогам чинного законодавства, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови обласної та районної державних адміністрацій з питань нагород та Порядку підготовки та подання документів про нагородження, документи повертаються органу, який їх надіслав, із супроводжувальним листом, підписаним головою райдержадміністрації або його заступниками.

19. Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації

19.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації (крім апарату) здійснюється відповідними службами цих підрозділів.

19.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

19.3. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації здійснює заходи щодо:

утримання в належному стані приміщень райдержадміністрації, у яких розташований апарат районної державної адміністрації;

придбання, ремонту та технічного обслуговування обладнання, оргтехніки, меблів, закупівлі канцелярського приладдя, паперу, технічного забезпечення працівників апарату телефонним зв’язком (у тому числі і спеціальним зв’язком) тощо.

 

20. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Первомайська райдержадміністрація

20.1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Первомайської районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Первомайською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Первомайської районної державної адміністрації, здійснюється відповідальними особами за забезпечення доступу до публічної інформації у складі загального відділу та сектору масових комунікацій апарату Первомайської районної державної адміністрації.

20.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Первомайська районна державна адміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Первомайською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Первомайської районної державної адміністрації, крім інформації з обмеженим доступом;

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до Первомайської районної державної адміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів районної державної адміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

20.3. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Первомайська районна державна адміністрація, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

21. Розпорядок роботи районної державної адміністрації

21.1. Райдержадміністрація працює за 40-годинним п’ятиденним робочим тижнем із двома вихідними днями. Робочі дні тривають: з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 годин. Перерва на обід з 12.00 до 12.45 годин. Вихідні дні – субота, неділя. Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватись головою райдержадміністрації.

21.2. У вихідні та святкові дні (з 8.00 до 19.00 год.) чергування в райдержадміністрації здійснюється відповідальними працівниками райдержадміністрації (згідно графіку чергувань на місяць). У нічний час (з 17.00 до 07.00 год.) в райдержадміністрації здійснюється чергування черговими працівниками на вході до райдержадміністрації.

21.3. Робочі кімнати відділів апарату, у яких зберігаються документи з основної діяльності райдержадміністрації, грошові та інші матеріальні цінності, на позаробочий час замикаються у сейфах. Робота в цих кімнатах у позаробочий час може здійснюватись з відома та дозволу начальників відповідних відділів апарату або керівництва райдержадміністрації.

22.4. Винесення майна з приміщення райдержадміністрації, його перенесення з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу керівника апарату райдержадміністрації або начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату райдержадміністрації несуть відповідальність за збереження і правильність користування закріпленим майном,при звільненні з роботи здають його начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації або керівнику апарату райдержадміністрації, про що робляться відмітки в обхідному аркуші.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                       В.М.Засуха


 
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер